Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

VERİ SORUMLUSU: OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi

Mimar Sinan Mahallesi 1400 Sokak Hidayet Apt. No:4-A 35220 Konak-İZMİR

TEL & FAKS : +90(232) 220 04 00

E-POSTA : info@otoby.com.tr

 

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme:

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) uyarınca kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde:

 • Araç kiralama ve ikame araç sözleşmelerinin hazırlanması, kurulması ve ifası ile sözleşme ilişkisi kapsamında tüm sürçlere yönelik işlemlerin icra edilmesi,

 • Sözleşmeye bağlı olarak sunulan her türlü sigorta poliçesinin fiyatlanması ve sigorta poliçe primlerinin tahsilatı, hasar sürecinin başlatılması ve hasar dosyasının tamamlanması ile kişilerin hasar ödemesinin yapılması, rücu işlemleri, teminat bedelinin tahsili, icra işlemlerinin başlatılması ve takibine yönelik hukuki ve finansal işlemlerin icra edilmesi

 • İlgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen bilgilendirme, sorgulama, raporlama, bilgi saklama yükümlülüklerine uyulması, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

 • Elektronik (internet, mobil, vb) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,

 • Bayi ve çalışan performansının ölçümlenmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmet sunum süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi,

 • İşyeri güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülükler gereği şirketimiz hizmet birimlerinde güvenlik kameraları ile görüntü kaydedilmesi, araçlarda bulunan araç takip sistemleri ile aracın konumunun takibi,

 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat gereği işlenmesi, çevrimiçi platformlarımızda üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, elektronik ticari ileti onayı vermeniz halinde doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak tercih ve beğenileriniz doğrultusunda uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,

 • Şirketimiz ana hissedarları ve bağlı ortaklarıyla yürüttüğü iş ve işlemlerin icrası amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın e-ticaret altyapısını sağlayan NARYAZ Bilgisayar Yazılım ve Tic. Ltd. Şti., Digital Partners Reklam Hizmetleri A.Ş, Teletek Bulut Bilişim ve İletişim Hizmetleri A.Ş., Tur Assist Yardım ve Servis Ltd. Şti., Yolcu 360 Bilişim Ltd. Şti.olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

Kişisel verilerinizin toplanma şekli:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunun 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yukarıda belirtilen işlenme amaçları doğrultusunda OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi ile yapmış olduğunuz sözleşmenin kurulması ve ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketimizin meşru çıkarları, açık rıza gerektiren durumlarda açık rızanız ve ticari elektronik ileti izni vermiş iseniz bu izne binaen;

 • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Kişisel verilerin saklanması ve korunması:

Kişisel verileriniz, Firmamız OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları:

6698 sayılı KVKK 11.maddesi gereğince, Kişisel Veri Sahibi olarak aşağıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi şirketimize iletmeniz durumunda, şirketimiz niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İzmir Ticaret Odası’nın166674sicil sayısında kayıtlı, 4134745618172698 MERSİS numarasına sahip, Mimar Sinan Mahallesi 1400 Sokak Hidayet Apt. No:4-A 35220 Konak-İZMİR adresinde bulunan [OTOBY Turizm ve Otomotiv Ticaret Anonim Şirketi], KVKK kapsamında Veri Sorumlusudur.

Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta : [info@otoby.com.tr]

Telefon & Faks : [+90(232) 220 04 00]